Reklamačný poriadok upresňuje postup zákazníka v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti POP Tábor-JC, s.r.o./asoto.sk o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaného tovaru.

Prevencia

Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, ​​sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru. Po celú dobu užívania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Zvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr .: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu. Ďalšie nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

Úvodné ustanovenie

Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len "reklamácia") musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačný poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúci zoznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom. Záručná doba sa skladá zo zákonnej Lehoty (24 mesiacov) V rámci zákonnej záručnej Lehoty sa reklamáciám riadia Občianskym zákonníkom č.40 / 1964 Z.z. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku

Predávajúci nezodpovedá za vady v týchto prípadoch:

ak je vada na veci v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny, ak ide o tovar použitý a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti), je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením vada vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je:

Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu prepravnou službou na adresu: POP Tabor-JC, s.r.o./Asoto.sk – Staroklokotska 17, Tabor 39003 – Česká Republika. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu reklamačného listu, podrobný popis vady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a vady tovaru. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež je potrebné doložiť doklad o reklamácii. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

Lehota na uplatnenie práv

Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovar je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.

Lehotu na uplatnenie práv z chýb nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líšia s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Alternatívne riešenie sporu

Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Prievozská 32, p.p. 29 827 99 Bratislava 27 http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 30.01.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu. Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto platným reklamačným poriadkom.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00
0 ks
Oblíbené