Obchodné podmienky

    1. Všeobecné ustanovenia
    2. Predmet zmluvy
    3. Miesto plnenia
    4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy
    5. Cena a platenie
    6. Informačná povinnosť daňovníka (§ 25 Zoet)
    7. Dodacia lehota
    8. Prepravné podmienky, poštovné
    9. Záruka, servis, Reklamačný poriadok
    10. Poučenie o práve odstúpiť od Zmluvy
    11. Ochrana osobných údajov
    12. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Kupujúci realizáciou objednávky akceptuje tieto OP Predávajúceho pre úpravu vzájomných práv a povinností strán vo vzťahu vyplývajúcom z predaja Tovar Predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito OP, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v uzatvorenej zmluve stanovené výslovne niečo iné. OP vymedzujú práva a povinnosti Predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Práva a povinnosti týmito OP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä občianskym zákonníkom v platnom znení.

Predávajúcim je obchodná spoločnosť POP Tábor-JC s.r.o, so sídlom Tábor, Staroklokotská 17, PSČ 390 03, Česká republika, IČO: 25159038, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 6787, e-mail: info@asoto.sk, telefón: 731188487 (ďalej len "Predávajúci") Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchode www.asoto.sk vlastnený, prevádzkujúci spoločností POP Tábor-JC s.r.o. na internetových stránkach www.asoto.sk

1.2. Kupujúci potvrdením objednávky akceptuje tieto OP a súhlasí s Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

1.3. Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá Kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode. Elektronická objednávka je len návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy a podlieha schváleniu a potvrdenia zo strany predávajúceho.

1.4. V záujme zmluvných strán je riešiť všetky sťažnosti vzájomnou dohodou. Predávajúci za týmto účelom vykonáva interné vyšetrovanie a to bezodkladne po zistení všetkých skutočností. Sťažnosti a podnety je možné zaslať e-mailom na adresu alebo poštou doporučene na adresu asoto.sk/POP Tábor-JC, info@asoto.cz sro, Staroklokotská 17, Tábor 390 03, Česká republika.
 
Alternatívne Riešenie sporu
 
Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho So ziadost o nápravu, ak nie je spokojný so sposobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciám Alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riesenie sporu, ak Predávajúci na Žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo Alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa ho odoslania. Orgánom alternatívneho riesenie spórovým je: Slovenská obchodná inšpekcia ústredne kontrolóri Sekcie pre Medzinárodné Vzťahy a alternatívne Riešenie spotrebiteľských spórovým Prievozská 32, p.p. 29 827 99 Bratislava 27 http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi Adresa na podávaním podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk Spotrebiteľ mozem využitý na podaním návrhu na začatie mimosúdneho riesenie spórovým a na získaním informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských spórovým (Vrátane cezhraničných spórovým) tiez webové stránky https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 
2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar).

2.2. Váhy, rozmery, kapacita, ceny a ostatné údaje uvedené na internetových stránkach predávajúceho, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne označené ako záväzné.

2.3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať: bezchybný tovar v súlade so špeci fi káciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR, vybavené českými pokyny na údržbu a použitie tovaru.

 
3. Miesto plnenia

3.1 Pri osobnom odbere tovaru je Kupujúci povinný oznámiť číslo objednávky a meno zákazníka. V prípade, že tovar odoberá iná osoba ako Kupujúci, je táto osoba povinná sa preukázať plnou mocou od Kupujúceho a platným občianskym preukazom.
4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

4.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

4.2. Kupujúci, ktorý objednáva tovar za účelom jeho ďalšieho predaja je povinný vyplniť aj informácie v časti "údaje pre firmy".

4.3. Objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. K uzavretiu Kúpna zmluvy dochádza až po zaslanie potvrdenia o vybavení objednávky zo strany Predávajúceho.

4.4. Bezchybné vyplnení kontaktných údajov je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy. Najmä pri chybne uvedenej e-mailovej adrese neprebehne potvrdenie prijatia objednávky zo strany Predávajúceho a Kupujúci je povinný tento údaj riadne opraviť.

4.5. Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod.), Vždy oprávnený žiadať Kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (napr. Telefonicky či písomne). Ak odmietne Kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

4.6. Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná Kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú Zmluvu bližšie špecifi kuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
 
4.7. Trvalí zákazníci, s ktorými je uzatvorená písomná Kúpna zmluva, požívajú výhody dohodnuté pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných Predávajúcim po uzavretí zmluvy na jeho internetovej stránke.

4.8. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať ďalšie potvrdenie objednávok od zákazníkov, ktorým sa nepodarilo skoršie zásielky doručiť. Pri neúspešnom doručení 2 a viac zásielok v kalendárnom roku na jednu adresu nebudú už ďalšie zásielky expedované.

4.9. Kupujúci má právo odmietnuť uzavretie zmluvy telefonicky alebo emailom do dvoch hodín od potvrdenia dostupnosti tovaru a to iba v pracovné dni od 9:00 do 16:00. hod

4.10. Kupujúci má právo zrušiť objednávku len do chvíle, než dostane potvrdenie o uzavretí zmluvy zo strany predávajúceho podľa čl. 4.3. týchto OP.

4.11. Pokiaľ Kupujúci predá tovar tretej osobe, nenadobúda tretia osoba voči Predávajúcemu žiadne práva.
 
4.12. Odoslaním objednávky zákazník udeľuje súhlas s obchodnými podmienkami internetového obchodu Asoto.sk. V prípade, že si zákazník balík neprevezme, tak dochádza k porušeniu obchodných podmienok. V takom prípade má právo si predávajúci nárokovať úhradu balného a poštovného po zákazníkovi, ktorý to porušil. Náklady na balné a poštovné po celej SR činí 30 EUR. Splatnosť je 5 pracovných dní odo dňa vrátenia neprevzatého balíka.
 
5. Cena a platenie

5.1. Ponukové ceny uvedené na internetových stránkach Predávajúceho sú platné v okamihu objednania tovaru, uvedené ceny za tovar sú vrátane DPH.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

5.3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú úhradou ceny dopravcovi pri prevzatí tovaru, pripísaním celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

5.4. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

5.5. Prevzatie tovaru Kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.6. Splatnosť faktúry je 7 dní od dátumu vystavenia.

5.7. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy, cena za platbu a ďalšie poplatky uvedené v objednávke.

5.8. Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň dodania tovaru.

 
6. Informačná povinnosť daňovníka (§ 25 Zoet)

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 
7. Dodacia lehota

7.1. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky.

7.2. V prípade, že je tovar na sklade, zaväzuje sa ho predávajúci vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 4 pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je meškanie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými Predávajúcim.

7.3. Ak sa jedná zo strany Kupujúceho o dôležitú objednávku, je povinný vyžiadať si od predávajúceho písomné potvrdenie dostupnosti tovaru a objednávky, a to vzhľadom na to, že môže dôjsť k situácii, že tovar je momentálne nedostupné alebo vypredané. V takom prípade je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť Kupujúcemu a objednávka Kupujúceho je dňom doručenia oznámenia zrušená. Kupujúci nie je oprávnený požadovať akejkoľvek náhrady vyplývajúce zo zrušenej objednávky z dôvodu nedostupnosti tovaru. V týchto prípadoch predávajúci odporúča Kupujúcemu vytvoriť novú objednávku.

7.4. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Ak nie je predávajúci schopný do 14 kalendárnych dní odoslať tovar Kupujúcemu (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky fi nančné prostriedky vynaložené Kupujúcim k aktuálnej objednávke - Kúpna Zmluve na jeho účet.

7.5. Objednávky s väčším počtom kusov ako 1 môžu byť odoslané a doručené nezávisle na sebe. Cena dopravy sa týmto nemení.
 
8. Prepravné podmienky

8.1. Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok Kupujúci je vedľa kúpnej ceny povinný Predávajúcemu uhradiť rovnakým spôsobom ako kúpnu cenu za Tovar aj náklady / cenu za dodanie Tovar, a to v cene uvedenej pri ním zvoleného spôsobu dodania Tovaru. Cena za dodanie - dopravu Tovar sa líši podľa kupujúcim zvoleného spôsobu dodania Tovar a obsahuje všetky dane (najmä DPH), poplatky a pod. Aktuálna výška ceny za dodanie Tovar je vrátane DPH a je vždy uvedená pri jednotlivých spôsobov dodania, a to vo výške účtovanej príslušným dopravcom. S ohľadom na možné zmeny cien za dodanie Tovar (dopravcami) nie sú tieto ceny uvádzané a aktualizované tu, ale vždy u Tovar na Stránkach. Predávajúci môže - podľa informácií na dodania Tovar - dodávať Tovar od určitej výšky kúpnej ceny zdarma alebo za zvýhodnené ceny.
Pokiaľ zvolíte dopravu prepravcom GLS, balíček Vám bude dopravený službou Balík do ruky, ktorá zaisťuje dodanie
do 5 pracovných dní od okamihu expedície. Zároveň Vám bude odoslaná sms s číslom balíka a e-mail s odkazom na sledovací systém přepravce, prostredníctvom ktorého môžete kontrolovať cestu zásielky na Vašu adresu. Vzhľadom k vysokej spoľahlivosti a rýchlosti tento spôsob dopravy odporúčame. Ako prebieha dodanie Balíku do ruky? Doručovateľ zásielku privezie na dodaciu adresu v pracovný deň, zvyčajne medzi 8. a 16. hodinou, kde Vám ju předá. Radi by sme upozornili, že presnú hodinu doručenia nie sme schopní zabezpečiť ani oznámiť.  Najlacnejšia cena poštovného činí 4,49 EUR /prepravcom  Zásielkovňa SK / Cena dobierky / dobierka, platba v hotovosti prepravcovi / činí 2,49 EUR

8.2. Prehľad možných spôsobov platby Kupujúci je povinný uhradiť cenu za Tovar, tj. Kúpnu cenu, cenu za dodanie Tovar a cenu za ním zvolený spôsob vykonania platby, prípadne ďalšie dohodnutej ceny jedným zo spôsobov umožnených Predávajúcim, tj.

(I) tzv. Dobierkou - tj. V hotovosti pri prevzatí zásielky,

(Ii) online platbou prostredníctvom Predávajúcim používaného platobného systému

Platba rýchlym bankovým prevodom je realizovaná prostredníctvom služby online platieb. Ak sa kupujúci rozhodne zaplatiť kúpnu cenu rýchlym bankovým prevodom, prevedie voľbu daného spôsobu úhrady tovaru v procese objednávky. Po dokončení objednávky bude automaticky presmerovaný do internetového bankovníctva. Po prihlásení sa zobrazí predvyplnený platobný príkaz. Po jeho potvrdení kupujúcim je platba priebehu niekoľkých minút pripísaná na príslušný účet.

S kupujúcim zvoleným spôsobom platenia môže byť spojená cena, ktorú je kupujúci za takto zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny zaplatiť spoločne s kúpnou cenou Tovar.

8.3 S ohľadom na možné zmeny cien za spôsob platby nie sú tieto ceny uvádzané a aktualizované tu, ale vždy u Tovar na Stránkach. Cena za kupujúcim zvolený spôsob platby obsahuje vždy všetky dane (najmä DPH), poplatky a pod. Informácie o bezpečnom on-line platenia Rýchly spôsob platby neumožňuje klasický prevod, preto nie je možné si vygenerované údaje poznamenať a zaplatiť klasickým prevodom. Takéto objednávky budú mať príznak nezaplatené a nebudú prijaté. Výhody: Peniaze sú prevedené na účet asoto.sk/POP Tábor-JC s.r.o. takmer okamžite. Vďaka tomu môžeme expedovať zásielku ihneď.
 
9. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie
 

9.1. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia platia po dobu 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim alebo konečným spotrebiteľom pri predaji.
 

9.2. Pri rozdelení objednávky na viac zásielok platí začiatok lehoty pre uplatnenie práv z chybného plnenia odo dňa prevzatia poslednej časti objednávky Kupujúcim.
 

9.3. Kupujúci je povinný pri preberaní od dopravcu prekontrolovať neporušenosť obalu zásielky a prípadné poškodenie bezodkladne nahlásiť.

9.4. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr. Ak zistí Kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť a vadu zistiť na adresu operátora e-shopu - e-mail: info@asoto.cz, telefón: 731188487, Adresa: asoto.sk/POP Tábor-JC, s.r.o. E-SHOP, Staroklokotská 17, Tábor 390 03, Česká Repblika
 
9.5. Práva z chybného plnenia sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Reklamácia použitého tovaru je možné uplatniť zaslaním na adresu reklamačného oddelenia. asoto.sk/ POP Tábor-JC, s.r.o., reklamačné oddelenie Staroklokotská 17, Tábor 39003, Česká republika, e-mail: info@asoto.cz telefón: 731188487

9.6. Pre reklamácie použitého tovaru Kupujúci priloží Formulár pre uplatnenie reklamácie použitého tovaru, ktorý by mal v záujme urýchlenia reklamácie obsahovať: dátum dodania tovaru, názov a číslo výrobku, a kúpna cena (doklad o zakúpení, napr. kópiu paragónu, číslo objednávky, výjazd z terminálu , či udania presného dňa a miesta nákupu, aby mohol byť nákup overený), reklamované množstvo, presný popis závady a návrh na vybavenie reklamácie, kontaktné spojenie (najlepšie tel.číslo či e-mail adresa), adresa zákazníka na ktorú má byť vybavená reklamácia zaslaná.

9.7. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar po dobu 24 mesiacov (ak nie je ďalej uvedené inak), ktorá začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru.

9.8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení reklamačného konania bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, pokračuje pôvodná záručná lehota, nezačína tým nová 2 ročná záruka. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. Dobou, počas ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. Ďalej s bežným opotrebením či mechanickým poškodením zákazníkom.

[Práva kupujúceho z vád]

9.9. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v dobe 24 mesiacov od jeho prevzatia. To neplatí (a) u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, (b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, (c) v prípade používaného tovar na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo (d) ak to vyplýva z povahy tovaru a dojednania strán. (E) u mechanického poškodenia tovaru či iného poškodenia hoci vedome alebo nevedome zákazníkom.

9.10. Ak nemá tovar vlastnosti dohodnuté, tj. ak má tovar vadu / y: Oprávnená reklamácia má 4 varianty riešenia: 1 / opravu tovaru 2 / výmenu tovaru za nový 3 / poskytnutie zľavy na tovar 4 / vrátenie peňazí. Záleží či je vada podstatným alebo alebo nepodstatným porušením zmluvy. Podstatné porušenie je, že tovar nemá vlastnosti, pre ktoré bolo kúpené alebo vlastnosti zásadné. Iná porušenie sa považujú za nepodstatná. Pri podstatnom porušení zmluvy si môže zákazník vybrať či chce vec opraviť, vymeniť, dostať zľavu na tovar alebo odstúpiť od zmluvy a vrátiť peniaze. U nepodstatného porušenia volí zákazník medzi zľavou a odstránením vady, odstúpenie od zmluvy je možné ak nejde vada odstrániť, prípadne nestihne sa vybaviť v zákonnej lehote. Požadovaný spôsob uveďte do reklamačného protokolu.

9.11. Pokiaľ sa v priebehu záručnej lehoty trikrát objaví rovnaká chyba a trikrát ju zákazník reklamuje má zákazník právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí.

9.12. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9.13 Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, že tovar má vady - reklamovať tovar, bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil (predávajúci nezodpovedá za chybu / zväčšenie rozsahu vady v prípade, že
kupujúci po zistení chyby - kedy sa vada stala zjavnou tovar ďalej používal). Pri oznámení o vade - reklamácii tovaru, kupujúci oznámi predávajúcemu akým spôsobom sa vada prejavuje a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie - uplatnenie práva z vady tovaru s tým, že voľbu uplatneného nemôže práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

9.14.Prodávající nepreberá žiadne nevyžiadané zásielky na dobierku alebo na náklady predávajúceho.

9.15. Kupujúci je povinný preukázať, že tovar zakúpil u predávajúceho a že chybu uplatňuje v riadnej lehote. Bez preukázania týchto skutočností nie je predávajúci povinný reklamáciu prijať.

9.16. Pre posúdenie vád a ich vybavenie je kupujúci povinný odovzdať tovar tak, aby bolo možné reklamáciu posúdiť a vybaviť. Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu tovaru, (i) ktoré nebude odovzdané tak, aby bolo možné reklamáciu posúdiť a vybaviť a (ii) v prípade, že tovar nebude riadne vyčistený, vysušený a pod. V súlade so všeobecnými požiadavkami hygieny a bežnými postupmi.

9.17. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď po riadnom predložení tovaru na posúdenie, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.
 
9.18 Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

9.19. Vybavením reklamácie sa rozumie odstránenie vady, výmena tovaru, poskytnutie zľavy alebo vrátenie peňazí. Za vybavenú reklamáciu sa považuje, keď predávajúci informuje kupujúceho / zákazníka / že je reklamácia vybavená a akým spôsobom sa tak stalo. V prípade, že si kupujúci reklamovaný tovar nevyzdvihne, môže predávajúci účtovať kupujúcemu skladné v zodpovedajúcej výške.

9.20 V prípade nami uznanej reklamácie za oprávnenú, dôjde k uhradeniu ceny prepravného / cena prepravného od kupujúceho smerom k eshopu /, vo výške najlacnejšieho nami ponúkaného spôsobu dopravy a to v sume 3,49 EUR. V opačnom prípade / zamietnutej reklamácie / eshop asoto.sk neponesie náklady, ktoré zákazníkovi vznikli pri preprave reklamovaného tovaru / cena prepravného od kupujúceho smerom k eshopu /.

9.21 Všetky ustanovenia vyššie a tu nepopísaná sa riadi podľa aktuálneho platného Občianskeho zákonníka. Prípadné spory pri riešení a vybavenie reklamácie môže zákazník riešiť mimosúdnou cestou na adrese kontakte - viď. bod 1.5
10. Poučenie o práve na odstúpenie od Zmluvy

10.1. Kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom Kúpna zmluvy je niekoľko druhov tovaru, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim.

10.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od zmluvy informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Zaslať na adresu z ktorej Vám bol pôvodne tovar odoslaný.

Na stránkach asoto.sk môžete vytlačiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou.

10.3. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od Zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

10.4. Dôsledky odstúpenia od zmluvy: Ak odstúpite od zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, platbu, ktorú sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pre pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného a nepoškodeného tovaru.

10.5. Prevzatie tovaru: Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy, zašlite späť na adresu, z ktorej ste ho dostali. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

10.6. Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru: Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti za účelom zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti .
 
10.7. Náklady spojené s vrátením tovaru: Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru. Službu bezplatné vrátenie, výmena tovaru možno využiť iba u objednávok nad 60 EUR za samotný tovar.
 
11. Ochrana osobných údajov
 
11.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov

11.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a emailovú adresu (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

11.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je
podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretí kúpna smlouvy. Kupující súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
11.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

11.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

11.6. Vyššie osobné údaje budú spracované za účelom realizácie zmluvy, identifikácie strán a plnenie zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenie a obrany práv a povinností zmluvných strán. Tieto uvedené osobné údaje budú spracované za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. E-mailová adresa a telefónne číslo budú ďalej spracované s cieľom zaradiť do databázy pre zasielanie obchodných informácií ( "Súhlas na marketingové účely"), poskytne ak kupujúci k tomuto použitia svoj súhlas napríklad zaškrtnutím príslušného poľa na súhlas a nezaškrtnutím príslušného poľa pre nesúhlas pri objednávke tovar, a to po dobu 3 rokov vždy od poslednej uzatvorenej zmluvy, ak túto dobu nepredĺžite. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek jednoduchým spôsobom ukončiť / odhlásiť a Vaše uvedené údaje budú z databáz odstránené, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu na e-mailovú adresu info@asoto.sk, preklikom na odkaz v obchodnom oznámení, prostredníctvom sms či iným vhodným spôsobom. Súhlas na marketingové účely zahŕňa najmä súhlas s: - zasielaním všeobecných obchodných oznámení, - zasielaním užívateľsky prispôsobených obchodných oznámení / cielená reklama, - zasielaním informácií o súťažiach (spotrebiteľských), - zasielaním dotazov o spokojnosti a hodnotenia predávajúceho, nákupu či tovar, - zasielaním iných oznámení, otázok či žiadostí súvisiace so skvalitnením či kontrolou poskytovaných služieb alebo predaja tovaru a prieskumu mienky kupujúceho ako zákazník - vždy vo vzťahu k tovaruu / službám Predávajúceho. Na adrese info@asoto.sk môžete tiež kontaktovať nášho splnomocnenca pre ochranu údajov, prípadne požiadať o výmaz osobných údajov. Predávajúci bude s osobnými údajmi nakladať vždy v súlade s platnými právnymi predpismi.

11.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

11.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: I. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, II. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 
11.9. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať.

11.10. Čo sú cookies? Cookie je malý súbor, ktorý sa z našej webovej stránky ukladá na pevný / hard disk (vrátane mobilných zariadení) užívateľa / návštevníka. Tento súbor identi fi kuje špeci fi cké informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájajúceho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúce URL adresa (stránka, z ktorej návštevník prišiel), stránky / produkty navštívené na našom webe, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli navštívené apod. Platnosť / funkčnosť súborov cookies buď vyprší na konci internetovej relácie (po odpojení zariadenia od stránok / internetu) alebo vyprší po určitej obmedzenej dobe. Dôvod použitia Tieto súbory a informácie sa naša spoločnosť snaží využívať na účely vylepšovania a rozvoja služieb, ktoré tu ponúkame a poskytujeme. Využitie súborov cookies umožňuje zlepšovať pre Vás lepší užívateľnosť webových stránok a spríjemňuje ich použitia. Ochrana osobných údajov Súbory cookies používame tak, aby na základe takto získaných informácií / dát nebola osoba užívateľa identi fi kovateľný, a to ani pri využití ďalších informácií, ktoré máme k dispozícii. Druhy súborov cookies Bežne a vždy s ohľadom na aktuálny vývoj v príslušných informačných technológiách používame tieto typy súborov cookies: (i) Vyžadované - sú nevyhnutné a pomáhajú Vám pohybovať sa po webových stránkach a vidieť určité funkcie. Tieto súbory napríklad zaisťujú uloženie nákupného košíka pri všetkých krokoch procesu uzatvárania objednávky; (Ii) Funkčné - umožňujú zabezpečiť ešte príjemnejší zákaznícky zážitok. Tieto súbory Vám pomáhajú ukladať a pripomínať Vám nákupný košík a umožňujú vytvárať zoznamy priania a pod .; (Iii) Výkonnostný - nám pomáhajú porozumieť nákupnému správaniu našich návštevníkov. To nám umožňuje neustále vylepšovať naše webové stránky, aby pre Vás bolo nakupovanie čo najjednoduchšie a najpríjemnejšie; (Iv) Interakčné - sa používajú k tomu, aby ste mohli vyjadriť svoj názor - čo si myslíte o našich produktoch, webových stránkach a pod .. Tieto súbory cookies Vám umožní vyjadriť sa na sociálnych médiách tak, že sa Vám naše produkty páči alebo že je odporúčate , a porozprávať sa s pracovníkmi našich služieb. Môžete však tiež poradiť našim ostatným (potenciálnym) zákazníkom tým, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenzia; (V) Zacielenie reklamy - si zapamätajú Vaše preferencie týkajúce sa produktov a nakupovanie. Tieto súbory cookies nám umožnia zisťovať, čo máte radi. Takže keď napríklad prechádzate výsledky hľadania vo vyhľadávačoch, budú sa zobrazené reklamy viac týkať Vašich preferencií. Keď chcete použitie súborov cookies zakázať: Kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia svojho zariadenia - používaného prehliadača tak, aby súbory cookies odstraňoval alebo bránil ich ukladanie, ak s ich použitím nebudete výslovne súhlasiť. Informácie o tom, ako upraviť nastavenia súborov cookies, nájdete v príslušnej časti pomocníka Vášho zariadenia či prehliadača.

 
12. Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto OP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne ​​dohodnuté niečo iné.

12.2. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia Predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi.

12.3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia OP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. Expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke predávajúceho, ak nebude v konkrétnom prípade písomne ​​dohodnuté inak.

12.4. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.02. 2020

 

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00
0 ks
Oblíbené