Souhlas se zpracováním osobních údajů

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. udeľuje týmto súhlas spoločnosti POP Tábor-JC, sro, so sídlom Staroklokotská 17, Tábor 39003, IČ: 25159038 ďalej internetový obchod asoto.cz prevádzkujúce obchodnou spoločnosťou POP Tábor-JC sro, so sídlom Tábor, Staroklokotská 17, PSČ 390 03, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 6787, aby v zmysle zákona č.101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje: meno a priezvisko, email, telefónne číslo. Ostatné údaje sú nepovinné.

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom využívania výhod súvisiacich s registráciou. Tieto údaje budú Správcom spracované na dobu trvania registrácie. Pokiaľ dôjde k ukončeniu registrácie, budú dáta uchované na nevyhnutne dlhý čas pre vysporiadanie vzťahov, najdlhšie však 60 dní.

2. Svoj vyššie uvedený súhlas kedykoľvek odvolať emailom na: info@asoto.cz poprípade iným Vami zvoleným způsebem.

I. základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je www.asoto.cz vlastnený , prevádzkujúci spoločností POP Tábor-JC, sro IČO: 25159038, DIČ: CZ25159038 so sídlom Staroklokotská 17, Tábor 39003 (ďalej len: "správca").

1. Kontaktné údaje správcu: POP Tábor-JC, s.r.o. ul. Staroklokotská 17, Tábor 39003 email: info@asoto.cz telefón: 731 188 487

2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je • na základe zákonom stanovenej právnej povinnosti spracovávame Vaše osobné identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach z dôvodu doržování najmä následných zákonov: a) Zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník b) Zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa c) Zákona č. 235/2004 Zz o dani z pridanej hodnoty d) Zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve / pre tieto účely po dobu 10 rokov / • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť, • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby ako účtovník, správca webu, dopravcovia, fakturačné SW, hostingová spoločnosť, mailingové služby. • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy, • zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu (asoto.sk) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, • zaisťujúci marketingové služby.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitím bezpečných hesiel, antivírusových programov, firewallov, riadeným prístupom jednotlivým správcom, Fyzickým s SW zabezpečením serverov.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.